Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TOP DOG życzy powodzenia!Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane.

GOOD LUCK!

 


KONKURS  ZZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II - VII  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

"TOP DOG"

 

 Konkurs organizowany jest na  różnych poziomach zaawansowania.  Uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru i mają na to  45 minut.

 

Zakres materiału jest zgodny z podręcznikami dopuszczonymi do nauki w szkole podstawowej.

Klasa II szkoły podstawowej

Słownictwo:

 • liczby 1-100;

 • kolory;

 • rodzina;

 • dni tygodnia;

 • dom, pomieszczenia w domu i meble

 • zabawki, zainteresowania i hobby;

 • części ciała człowieka, zmysły;

 • szkoła, przybory szkolne;

 • zwierzęta dzikie i domowe;

 • podstawowe nazwy dyscyplin sportowych;

 • podstawowe pytania i odpowiedzi: What's your name?, How old are you?, How are you? Where are you from?, What's your favourite thing? Where are you? Who are you?

 • odmiana czasownika 'to be'

 • I like / I don't like / Do you like / nazwy produktów żywnościowych, owoce, warzywa;

Klasa III szkoły podstawowej

1. Konstrukcje gramatyczne – znajomość konstrukcji zdań

 • I'm …

 • I've got …

 • I like ...

 • I can ...

 • I'm wearing ...

 • I play … (zdania z podstawowymi czasownikami w czasie Present Simple);

 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi;

 • odmiana czasowników 'to be' i 'have got':

 • czasowniki: 'to be', 'have got', 'can' w zdaniach oznajmujących, przeczących i pytających;

Słownictwo

 • liczby 1-200

 • nazwy dni tygodnia, miesięcy, pór roku;

 • dom, pomieszczenia w domu, meble;

 • człowiek, rodzina;

 • części ciała człowieka i zwierząt;

 • zwierzęta dzikie i domowe;

 • produkty żywnościowe, owoce, warzywa;

 • nazwy ubrań, wzory i kolory ubrań;

 • nazwy dyscyplin sportowych;

 • opisywanie pogody;

 • nazwy zawodów;

 • pytania o wiek, o narodowość, o pogodę, o samopoczucie, o ulubione rzeczy;

 • wyrażanie umiejętności;

 • wyrażanie ulubionych rzecz;

 • podstawowe przymiotniki;

Klasa IV szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • czas Present Simple, Present Continous i Past Simple - zdania oznajmujące ,pytające i przeczące;

 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi;

 • pytajniki: what, what time, where, when, how, how old, who;

 • rodzajniki: a/an

 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie) i przymiotniki dzierżawcze;

 • forma dzierżawcza: „saxon genitive”;

 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych;

 • czasownik 'to be', 'have got', 'can';

 • zaimki wskazujące 'this/that; these/those';

 • konstrukcje: 'there is/isn't', 'there are/aren't';

 • podstawowe przyimki czasu i miejsca;

 • liczebniki główne od 1 – 100;

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne;

 • pozdrawianie, przedstawianie się;

 • dom, rodzina;

 • części ciała człowieka i zwierząt;

 • zwierzęta dzikie i domowe:

 • zegar, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,

 • szkoła, przybory szkolne;

 • nazwy przedmiotów szkolnych;

 • mój dom i mieszkanie, meble;

 • spędzanie wolnego czasu, wakacje;

 • moje miasto i wieś, moja droga do szkoły;

 • środki transportu;

 • opisywanie pogody;

 • prośba o pozwolenie; udzielenie jej i odmowa;

 • informacje o umiejętnościach;

 • kraje i narodowości;

 • przymiotniki (przeciwieństwa);

Klasa V szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej;

 • rodzajnik nieokreślony 'a/an' i określony 'the';

 • zaimki dzierżawcze;

 • przyimki miejsca: in, on, at, under, behind, near, next to, opposite, in front of, between,  over;

 • liczebniki główne i porządkowe, daty;

 • czas Present Simple, Present Continuous, Past Simple i Present Perfect;

 • Future Simple i'going to';

 • czasowniki nieregularne;

 • some i any;

 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu;

 • stopniowanie przymiotników;

 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych;

 • pytajniki: which, whose, why;

 • czasownik: must/mustn’t, should/ shouldn't;

 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne;

 • much, many, a lot of;

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału z klasy IV;

 • nazwy zawodów;

 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania;

 • czynności i obowiązki domowe;

 • wygląd zewnętrzny człowieka;

 • pogoda i zjawiska atmosferyczne;

 • jedzenie i napoje, owoce i warzywa;

 • części ciała i ubrania;

 • kraje, narodowości i języki;

 • świat przyrody, krajobraz;

 • zakazy i rozkazy;

Klasa VI szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej;

 • czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continous, Present Perfect;

 • Future Simple i 'be going to';

 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników;

 • czasowniki nieregularne;

 • zdania w konstrukcji: as ...... as, too …..., not …. enough, used to;

 • "some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of, lots of;

 • czasownik 'would like', 'want', 'need', 'have to', 'prefer', 'rather' 'let';

 • czasowniki modalne: 'can; must; should, would, could, shall';

 • zdania z użyciem zwrotów: (be) keen on, fond of, interested in, bored with, crazy about; scared of, fed up with, sick of, tired of, allowed to;

 • tryb rozkazujący;

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zakres materiału dla klasy IV i V szkoły podstawowej;

 • wyrażanie swoich zainteresowań;

 • zakupy i sklepy, podawanie ceny;

 • sporty, umiejętności sportowe, sprzęt sportowy;

 • grzeczne prośby i propozycje;

 • praca człowieka, zawody;

 • muzyka i instrumenty muzyczne;

 • nazwy chorób i dolegliwości;

 • charakterystyczne miejsca w mieście;

 • różne formy transportu;

 • zdolności i umiejętności;

 • podróżowanie i turystyka;

 

Klasa VII

1. Gramatyka:

 • zakres materiału z klas IV, V, i VI,
 • porównanie czasów: Present Simple i Present Continuous,
 • strona bierna czasów: (czasy simple),
 • porównanie czasów: Past Simple i Past Continuous, used to i would,
 • porównanie czasów: Past Simple, Present Perfect i Present Simple,
 • czasowniki modalne: "could, may, might",
 • wyrażenie "be allowed to", "be able to",
 • some/any/no/every i ich złożenia,
 • stosowanie przedimków określonych i nieokreślonych,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I i II typu,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • zwroty z czasownikami "have, go, come",
 • przymiotniki, przysłówki; stopniowanie, przeciwieństwa

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • podróżowanie, wakacje, organizacja czasu wolnego,
 • praca, zawody i czynności z nimi związane,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • opis wydarzeń z przeszłości,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa,
 • wyrażanie przypuszczenia i prawdopodobieństwa.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W.Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

                Powrót